طرح پارچه و سبک دوخت لباس فرم نه تنها برای ارتش، بلکه برای دیگر نیرو های نظامی در سراسر دنیا حائز اهمیت فراوانی است و می توان گفت مهم ترین مسئله برای لباس های نظامی همین طرح پارچه و سبک دوختن آن است.

به دلیل اینکه استتار یکی از مهم ترین تاکتیک ها و مسائل نظامی می باشد، انتخاب طرح پارچه ای که قرار است لباس فرم ارتش یا هر لباس فرم نظامی شود، بسیار مهم و حساس است.